วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง