วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างเสาธงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กเล็ก อบต.ดงเค็ง ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น บ้านหนองดู่ หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัวยู บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุุถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดหาอาหารสำหรับผู้กักกันตัวผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด,ต่างประเทศ และสำหรับเจ้าหน้าที่เวรยามประจำสถานที่กักกันตัว เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง