วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
วัสดุประปา (สำนักปลัด)จำนวน 2 รายการ
27  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเหตุวาตภัยกรณีพายุพัดหลังคาบ้านเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก.5549 ขอนแก่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 84-8139 อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬา โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง