วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งและแขวนมีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง