วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน 74 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาโดยทำการลงท่อขนาดเส้นฝ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 55 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 376 ขก จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจการประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง