วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อใช้ในงานกิจการ ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5 ที่ อบต. ดงเค็ง กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก 5549 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างงานประปา ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง