วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์งานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและช่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำยี่ห้อ isuzu ทะเบียน ผพ 14 อบต.ดงเค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง