วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2561
จ้างงานถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมรื้อถอนโครงการงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง