วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างค่าเครื่องเสียงโครงกา่รจัดการแข่งขันกีฬาตำบลดงเค็ง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปี 2562 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ถังขยะ ขนาด 135 ลิตร จำนวน 60 ถัง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดชัยศรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวนว 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง