วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา ( กองการศึกษา) ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างขุดลอกหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) เพื่อในกิจการของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานกิจการ ของ อบต. ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง