วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างขุดลอกหนองละเลิงเค็ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง