วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชอง อบต. ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่่่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบจราจร (โซล่าเซลล์)พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดวัสดุจัดซื้อวัสดุโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น