วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนเหตุวาตภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
เช่าค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 (ราคาเช่างนี้ไม่รวมราคาการให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อถังเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 9 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์กู้ชีพ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง