วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัด)โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสายสะพายรุ่น บี เอฟ 150 ออโต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13-บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9-บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์และบุคลากรสนับสนุนปฏิบัติการและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกบ้านโกรก หมู่ที่ 10- บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านโกรก หมู่ที่ 10-บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อซู้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง