วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายการชำระภาษีประจำปี 2562 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 1,900 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 1,900 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก.5549 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง