วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดู่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้อปั้มบาดาล ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เคร่ื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง