วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก โดยทำการต่อเติมหลังคา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง (บ่อขยะ) หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อชุดทดสอบความค้นเหลวของคอนกรีต Slump Cone แบบเต็มชุด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปบรรจุถุง(20 กก./ถุง) จำนวน 700 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง