วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมกซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณพงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลฺ็ก บ้านโคกกลาง หมู่่ที่ 12 - บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง