วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกภายในบ่อขยะมูลฝอย บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและแมว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง