วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สพฐและศพด.ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุกภายในบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรเฉลี่ย 150 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ย เรียบ หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต. ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบะยาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในตำบลดงเค็ง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง