วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของ อบต.ดงเค็ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ของ อบต.ดงเค็ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก 5594 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง