วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือลงหินคลุกปริมาตรเฉลี่ย 108 ลบ.ม. พร้อมทำการเกรดเกลี่ยเรียบ หรือตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมผิวหินคลุก บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยลงหินคลุกปริมาตรเฉลี่ย 108 ลบ.เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ อบต. ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตู้เย็น ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง