องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 12 มิ.ย. 2562 ]64
62 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลปรโยชน์ส่วนรวม [ 12 มิ.ย. 2562 ]59
63 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 มิ.ย. 2562 ]61
64 การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร [ 12 มิ.ย. 2562 ]58
65 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 12 มิ.ย. 2562 ]58
66 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 11 มิ.ย. 2562 ]63
67 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]59
68 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2562 ]61
69 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 11 มิ.ย. 2562 ]59
70 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง [ 11 มิ.ย. 2562 ]77
71 ช่องทางการร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]55
72 ช่องทางการร้องเรียน [ 5 มิ.ย. 2562 ]56
73 ข้อมูลการติดต่อ [ 18 พ.ค. 2562 ]62
74 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]57
75 ช่องทางการตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 14 พ.ค. 2562 ]63
76 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองช้างน้ำ หมู่ที่ 4 [ 7 มี.ค. 2562 ]58
77 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 21 ม.ค. 2562 ]55
78 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิมเติม [ 1 ม.ค. 2562 ]57
79 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 [ 20 ก.ย. 2561 ]56
80 ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12- บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 [ 17 ก.ย. 2561 ]55
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11