องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

 
  การคมนาคม
 
 

         การคมนาคมของตำบลดงเค็ง  มีถนนสายหลักคือ  ลาดยางสายบ้านหนองสรวง – หนองโบสถ์พัฒนา  ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต  ซึ่งส่วนใหญ่ถนนยังไม่สะดวกต้องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 
 

   

 
  การโทรคมนาคม
 
  สถานีโทรคมนาคม  (องค์การโทรศัพท์) จำนวน - แห่ง
  สถานีขยายสัญญาณ โทรคมนาคม จำนวน - แห่ง
  ตู้โทรศัพท์ จำนวน 20 ตู้
 
   

 
 
  การไฟฟ้า
 
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าให้บริการครบทั้ง                     13           หมู่บ้าน
 
 

การประปา

 
 

         ประชาชนในตำบลดงเค็งส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปา จากการประปาหมู่บ้านเป็นจำนวนประมาณ  1,560  ครัวเรือน  แต่ก็ชำรุดบ่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาและน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน  คือ  ไม่ได้ผ่านเครื่องกรองเป็นส่วนใหญ่

 
   

 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 

-   ลำห้วย   3  แห่ง  คือ  ลำห้วยแอก , ห้วยตะกั่ว , ห้วยเสือเต้น , ห้วยนาแค

 

-   หนองน้ำ  10  แห่ง  คือ  หนองหญ้าขาว , หนองโบสถ์ , หนองบะยาว , หนองช้างน้ำ , หนองตลาด , หนองชาด , หนองสรวง , หนองแฝก , หนองตาไก้