องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป
 
  ที่ตั้งและอาณาเขต
 
 

         ตำบลดงเค็ง   เป็น 1 ใน 12 ตำบล   ในเขตอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ห่างจากตัวอำเภอหนองสองห้อง  ประมาณ  7  กิโลเมตร   และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ  103  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  3  ส่วน  คือ  ตำบลตะกั่วป่า , ตำบลหนองสองห้อง , ตำบลเมืองโดน  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา , ตำบลทองหลาง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนี้

 
  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองสองห้อง , ตำบลตะกั่วป่า
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตะกั่วป่า
  ทิศตะวันตก ติดกับ

ตำบลหนองสองห้อง , ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

   
  ทิศใต้ ติดกับ

ตำบลทองหลาง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

 
  พื้นที่
 
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ  33,625  ไร่  หรือประมาณ  48.2  ตารางกิโลเมตรแบ่งได้ดังนี้

  พื้นที่ถือครองทั้งหมด จำนวน 33,625  ไร่
  พื้นที่ถือครองทำการเกษตร จำนวน 22,625  ไร่
 
 
-
พื้นที่ทำนา จำนวน 18,875 

ไร่

 
-
พื้นที่ทำไร่ จำนวน 3,750 

ไร่

 
-
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 3,795 

ไร่

 
-
พื้นที่อยู่อาศัย จำนวน 4,375 

ไร่

 
-
พื้นที่ป่า จำนวน 2,830 

ไร่

 
  ภูมิประเทศ
   
 

         ตำบลดงเค็ง   มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินทางทิศเหนือสูงลาดชันมาทางทิศใต้

   
 

ภูมิอากาศ

   
 

         สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง  ในฤดูร้อนมาก  ฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

   
  ทรัพยากรป่าไม้  สัตว์  และแร่ธาต
   
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง  มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าชุมชน มีเนื้อที่  684  ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  5,6,9  ตำบลดงเค็ง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ผืนป่าติดต่อกับหมู่บ้านสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติ  ป่าเต็งรัง  ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่  เต็ง  รัง  พลวง  เหียง  ตีนนก  แดง  ประดู่  ฯลฯ  และป่าดิบแล้งอยู่ติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่  บริเวณดังกล่าวดังกล่าวเต็มไปด้วยไผ่ป่าหนาแน่นพืชสมุนไพรและเห็ดมากมาย ได้มีการสำรวจครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคม  พ.ศ.  2538  พบนกชนิดต่างๆ  เป็นจำนวนมาก  เช่น  นกยางขาว  นกยางดำ  นกยางนวล  นกกระสา  นกกวัก  นกเป็ดน้ำ  นอกจากนี้มีนกไกนา  นกตะขาบ  นกจาบคา  นกแสก  อีกา  นกเขา  เหยี่ยว  นกเค้าแมว  นกเอี้ยง  นกแซงแซว โดยอาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในหนองหนองน้ำบริเวณที่ สาธารณะประโยชน์ป่าดอนปู่ตาป่าชุมชนมีความเป็นมาเช่นนี้

   
  จำนวนหมู่บ้านและการปกครอง
 
  เขตปกครอง    รวม  13   หมู่บ้าน  คือ
 
  หมู่ที่  1 บ้านหนองหญ้าขาว ผู้ปกครอง นายเทียม     ขนันไทย

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 2  บ้านหนองบะยาว ผู้ปกครอง นายยอดเยี่ยม นาบำรุง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 3  บ้านหนองพลวง ผู้ปกครอง นายดี ทองโสม

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 4  บ้านหนองช้างน้ำ ผู้ปกครอง นายทองสุข รุ่งเรือง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 5  บ้านโนนชาด ผู้ปกครอง นายนำพลชัย ดวงบุตรดี            

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 6  บ้านหัวละเลิง ผู้ปกครอง นายสมศรี กุดนอก

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 7  บ้านโนนม่วง ผู้ปกครอง นายไพรวัลย์ อินทร์นอก

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 8  บ้านดงเค็ง ผู้ปกครอง นายคำผุน มะณีทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 9  บ้านหนองดู่ ผู้ปกครอง นายอุดร สาตานอก

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่ 10  บ้านโกรก ผู้ปกครอง นายพงษ์ การสร้าง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่  11 บ้านหนองสรวง ผู้ปกครอง นายแสงดาว ขานไธสง

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่  12 บ้านโคกกลาง      ผู้ปกครอง นนางสาวสีวิภา ศรีภูมิเดิม

ผู้ใหญ่บ้าน

  หมู่ที่  13 บ้านหนองโบสถ์พัฒนา   ผู้ปกครอง นายวรวุฒิ นาบำรุง กำนัน
 
  ประชากร
 
 

         จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2553  ของตำบลดงเค็ง  มีจำนวนทั้งสิ้น  6,618  คน  จำแนกเป็นชาย  3,272  คน  หญิง  3,346  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  138  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,603  ครัวเรือน