องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง