องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวภัทรพร  แก้วคูณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
นายชิงชัย  สุขผดุง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ