องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางจิราพัชร   บุญใบ
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางจริยาวดี  กล้าจงยิ่ง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรัตนา  พิมพ์คำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอัมรา   โพธิขำ
นางนงนุช   เจนไธสง
นางสาวจริยา   นาบำรุง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 นางบัวลอย   ไชยชนะ


ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววินทุมวันดี   เพชรตะกั่ว


ผู้ดูแลเด็ก