องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
กองช่าง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายจีรพงษ์   สระแก้ว

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายพิมพ์นภา   จ่าอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน