องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวณัฐกานต์  ชำนิไกร
นักวิชาการเงินและบุญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการคลัง

 

นางสาวณัฐกานต์  ชำนิไกร
 

นักวิชาการเงินและบุญชี
 

นายเกียรติวัชฒ์   ขนันไทย
นางสาววิยะดา  นวลศรี
น.ส.ธัญลักษณ์ จันตำรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัสดุ

 

น.ส.วิไลวรรณ หินแก้ว

นายรติกร  นวลศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้