องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสาวอุมาพร  การถาง
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฏหมายและคดี
นางสาวรุ่งฤดี    มอไธสง
จ่าเอกชัยชนะ  กาลวรรณา
นางสาวสิริกร   ผดุงพงษ์
 สิบเอกกรพชร วรแก่นทราย  นายสุรเดช  มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นิติกร

นางปิยะมาศ แก่นเชียง
น.ส.ผ่องพรรณ ช่างเกวียน
 น.ส.มณีวรรณ อินทร์นอก
น.ส.สาธาร คำผาย
นายพงษ์ศักดิ์  เจริญ
นักทรัพยากรบุคล
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
(พนักงานตามภารกิจ)

 ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
(พนักงานตามภารกิจ)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(พนักงานจ้างทั่วไป)

ผช.นิติกร
(ภารกิจ)
สิบเอกสากล  ดำนอก
นายเมฆ  ดำนอก นางศิริรัตน์ อินทร์นอก
  นายสโมสร พันธศรี 
 นายสุพรรณ  จันทร์แก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตกแต่งสวน
(พนักงานทั่วไป)
  แม่บ้าน
(พนักงานทั่วไป)
  พนักงานขับรถ
(พนักงานทั่วไป)
  พนักงานขับรถ
(ทั่วไป)