องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 

นายสุภี   เจริญ
ประธานสภา ฯ อบต.ดงเค็ง
   
 


นายภาคภูมิ   ชูเมือง

น.ส.นวลจันทร์  เจริญ
รองประธานสภา

เลขานุการสภา


นายเทียม ขนันไทย   
น.ส.จุฑามาศ  นวลศรี
นายวิรัตน์  วานไธสง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  นายสนั่น    นาแข็ง นางสังวาล เจริญ
นายทองเสาร์   พรมวรรณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9   นายฉัตรชาย สร้างนานอก
นายสถาพร  ศิลป์ประกอบ
นางกาลฎา   ใจเที่ยง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  
น.ส.ราตรี  กระฉอดนอก


สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13