วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาโครงการงานฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเหตุวาตภัยภายในตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
19  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสภายในตำบลดงเค็ง บ้านหนองโบสถ์พัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการบุญประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มโครงการเรียนรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและห่างไกลเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี (กองการศึกษา)ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยศรี (กองการศึกษา) ของ อบต.ดงเค็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง