องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง อำเภอสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.dongkeng.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ค่าน้ำประปา

สำนักงานปลัด
 
นางสาวอุมาพร  การถาง
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกฏหมายและคดี
นางสาวรุ่งฤดี    มอไธสง
จ่าเอกชัยชนะ  กาลวรรณา
นางสาวสิริกร   ผดุงพงษ์
 สิบเอกกรพชร วรแก่นทราย  นายสุรเดช  มาตย์นอก
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นิติกร
 
นางรุ่งฤดี  ศรีสงคราม
จ่าเอกชัยชนะ  กาลวรรณา
  สิบเอกสากล  ดำนอก นายพงษ์ศักดิ์  เจริญ
นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนิติกร
นางปิยะมาศ  แก่นเชียงสา น.ส.ผ่องพรรณ  ช่างเกวียน   น.ส.มณีวรรณ  อินทร์นอก    
นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ(ภารกิจ)  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล(ภารกิจ)    
 
 
 
 
 
นายเมฆ  ดำนอก  นายสมพงษ์  สังข์เงิน   นายสันติพงษ์ พวนไธสง  นายสุพรรณ  จันทร์แก้ว  
  ตกแต่งสวน(ภารกิจ)   คนงาน(ทั่วไป)  นักการ(ทั่วไป)   พนักงานขับรถยนต์(ทั่วไป)